Privacyverklaring YogaSeads, mei 2018

Yogaseads  gevestigd aan Maaswijkstraat 24 D 2586 CD Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring van YogaSeads geldt voor iedereen die de website en studio van YogaSeads bezoekt.

YogaSeads houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen.

Onze contactgegevens:

https://www.yogaseads.nl/ Maaswijkstraat 24 D 2586 CD Den Haag +310645710503

Kamer van Koophandel nummer: 6498144

B. van Dortmond en B. Klarenbeek zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Yogaseads. Zij zijn te bereiken via info@yogaseads.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogaseads verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Eventueel lichamelijke klachten als je die aan ons hebt doorgegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogaseads.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogaseads verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogaseads neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogaseads) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yogaseads bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens:

-       Naam, mailadres en eventueel telefoonnummer van particuliere gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van YogaSeads. Dit verzamelen we met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en daadwerkelijk te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft uit de nieuwsbrief.

-       Naam en bankrekeningnummer van particulieren die een doorlopend abonnement hebben bij YogaSeads met automatische incasso, verzamelen wij , met als rechtsgrond een overeenkomst, uitsluitend om deze overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst beeindigd wordt en zolang dit nodig is voor de administratieplicht van YogaSeads.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogaseads verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van een facebook of Instagram retargeting advertentie gebruiken wij de op basis van verkregen emailadressen uit ons bestand en zullen dus de persoonsgegevens delen in dit geval met facebook en Instagram.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yogaseads gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogaseads en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogaseads.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yogaseads wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogaseads neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yogaseads.nl